دکتر ایمان تهمتن

دكتري علم اطلاعات از دانشگاه تنسي، ناكسويل، امريكا

مدرس، دپارتمان علم اطلاعات، دانشكده علم اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه تنسي، ناكسويل، امريكا.