دکتر زهره زاهدی

 

دکتری شاخص های رسانه های اجتماعی و ارزشیابی پژوهش دانشگاه لایدن هلند

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات دانشگاه خلیج فارس

 پژوهشگر مرکز مطالعات علوم و فناوری دانشگاه لایدن هلند