دکتر رسول زوارقی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

پیشینۀ علمی دکتر رسول زوارقی، دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز. بهمن 1402

 

سوابق علمی و اجرایی

فارغ التحصیل دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی. از دانشگاه تهران 1391

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز از سال 1392

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز از سال 1396

 

سوابق مدیریتی و اجرایی:

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز از سال 1392 تا 1396

معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز از مرداد 1396 تا اسفندماه 1396

رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه تبریز از بهمن 1396 تا کنون

عضو هیئت ممیزه دانشگاه تبریز از سال 1399 تاکنون

دبير کميسيون سياست‌گذاري، پايش و ارتقاء نشريات علمي دانشگاه تبريز از سال 1398 تاکنون

دبیر شورای انتشارات دانشگاه از سال 1398 تاکنون

عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه تبریز از سال 1398 تاکنون

عضو کارگروه اخلاق در پژوهش دانشگاه هنر اسلامی تبریز از سال 1398 تاکنون

عضو کميته اخلاق زيست پزشکي دانشگاه تبریز از سال 1398 تاکنون

عضو کميته راهبري ارتقاء به تراز بين المللي دانشگاه تبریز از سال 1399 تاکنون

عضو شوراي پژوهش و فناوری  دانشگاه تبریز از سال 1397 تاکنون

دبیر شورای هم اندیشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز از سال 1400 تاکنون

عضو هیئت تحریریه نشریه بین المللی  JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND MANAGEMENT (IJISM) از سال 1399 تاکنون

عضو هیئت تحریریه نشریه نشريه تحقيقات اطلاع رساني و کتابخانه هاي عمومي از سال 1400 تاکنون

سردبیر و عضو تحریریه نشریه مطالعات دانش پژوهی دانشگاه تبریز  از سال 1399 تاکنون

ويراستار ارشد بررسي مجلات ايراني يا فارسي ارائه شده براي DOAJ براي نمايه سازي از سال 2013 تاکنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات تألیفی

 1. فرج پهلو، عبدالحسین ؛ زوارقی، رسول."ارزیابی اپک‌های وب‌بنیاد ایران از نظر ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری".مجله علمی پژوهشی مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، دوره هفتم، شماره اول سال 85.: 82-53.
 2. زوارقی، رسول. "فهرست‌های رایانه‌ای در ایران و جهان: مروری بر متون". نشریه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی. پیاپی 38 تابستان 86 شماره دوم جلد دهم: 196-157.
 3. زوارقی، رسول."کتابخانه های عمومی آینده". نشریهعلمی ترویجی فصلنامه کتاب. دوره شانزدهم، شماره سوم، پاییز 85: 160-149.
 4. زوارقی، رسول "بررسی و ارزیابی وب اپک سیمرغ(نوسا) براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری".نشریه علمی ترویجی فصلنامه کتاب. تابستان 86: 52-41.
 5. زوارقی، رسول"نمایه سازی معنایی پنهان(LSI)". نشریه علمی ترویجی فصلنامه کتاب. ویژه نامه ی نمایه سازی و چکیده نویسی زمستان84 : 144-129.
 6. زوارقی، رسول"تحلیل گزارش های وب، روشی نوین در ارزیابی عملکرد وب ساستها: مطالعه موردی وب سایت مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران". اطلاع شناسی، شماره 5، دوره دوم، 1384.
 7. زوارقی، رسول "دانشگاه های نامرئی". مجله علمی-ترویجی رهیافت. شماره 43 پاییز و زمستان 1387: 50-43: 50-43.
 8. زوارقی، رسول. "بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی". نشریه علمی ترویجی فصلنامه کتاب، 77 (بهار 88): 51-76.
 9. زوارقی، رسول. "نگرشی بر درگاه ‌های‌ یادگیری الکترونیکی. فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و فن آوری اطلاعات". دوره 24، پاییز 1387 ص ص 141-172
 10. زوارقی، رسول." چشم اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارتهای مدیریت دانش شخصی(PKM)". نشریه علمی ترویجی فصلنامه کتاب. سال بيستم، شماره 2 (پياپي 78)، تابستان 1388
 11. زوارقی، رسول؛ فرج پهلو، عبدالحسین. "ارائه‌ی الگویی برای ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ایران". فصلنامه کتاب. تابستان 1388
 12. زوارقی، رسول (1388). " بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی". فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی. 12(3)شماره 48، پاییز 1388: 209-232.

زوارقی، رسول (1389). "دانشگاه های نامرئی: مروری بر متون". فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و فن آوری اطلاعات. 25 (4): 757-783

 1. زوارقی، رسول. " سیستم زبان واحد پزشکی(UMLS) زیرساختی اساسی برای سازماندهی اطلاعات در حوزه ی زیست‌پزشکی" . کتاب ماه کلیات، دی 1388.
 2. زوارقی، رسول. " اطلاعات و ارتباطات: اشتراکات، افتراقات و برهمکنش ها. مجله علمی پژوهشی اطلاع شناسی. سال ششم، شماره اول (پياپي 23)، بهار 1388: 23-46.
 3. زوارقی، رسول؛ و هانیه دودمانی ملکی. "مدیریت پیشینه های الکترونیکی (ERM)، حوزه ی پژوهشی نوین برای پاسخگویی به نیازهای عصر اطلاعات". مجله علمی ترویجی گنجینه، سال 19 دفتر 2: تابستان 1388: 87-106.
 4. زوارقی، رسول. " کتابخانه های عمومی و نقش آنها در مهندسی فرهنگی جامعه". ماهنامه مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سال سوم، شماره 29 و 30، خرداد و تیر 1388: 41-58.
 5. زوارقی، رسول؛ ابراهیمی، کمال. " دانشنامه های پویا بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی". نشریه علمی- ترویجی فصلنامه کتاب، 76 (زمستان 1388).
 6. زوارقی، رسول "تحولات تکنولوژیک کتابخانه ها". مجله الکترونیکی اطلاع رسانی. شماره 2 دوره 2، 1383.http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol2/it_lib.htm
 7. زوارقی، رسول "سیستم های اطلاعات مدیریت"MIS. مجله الکترونیکی اطلاع رسانی. شماره 4 دوره 1، 1382.http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol1/mis.htm
 8. زوارقی، رسول "معرفی شرکت خدمات اطلاعاتی دیالوگ". مجله الکترونیکی اطلاع رسانی. شماره 3 دوره 2، 1383.http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol2/dialog.htm
 9. زوارقی، رسول (1388). .مدیریت پیشینه های الکترونیکی بستری برای تحقق دولت الکترونیک. در مدیریت اسناد الکترونیکی. به کوشش غلامرضا عزیزی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: 308-342.
 10. زوارقی، رسول (1389). کتابداری مبتنی بر شواهد: رویکردی خلاقانه جهت تصمیم گیری های بهینه در کتابخانه های عمومی. در مجموعه مقالات نشست تخصصی خلاقیت و نوآوری در کتابخانه های عمومی. تهران: نهاد کتابخانه های عمومی: 207-234.
 11. زوارقی، رسول؛ و میکائیل صفایی (1391). مدیریت‌اطلاعات‌شخصی(PIM): مروری بر مفاهیم. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه مدیریت و پردازش اطلاعات، 27(4): 1053-1088.
 12. زوارقی، رسول؛ دودمانی ملکی، هانیه (1389). سیستم های مدیریت پیشینه های الکترونیک(ERM) زیرساختی اساسی برای تبدیل سیستم های اتوماسیون اداری به سیستم های مدیریت دانش سازمانی. ماهنامه ارتباط علمی، دوره 16, شماره 3 - ( شهریور 1389)
 13. زوارقی، رسول. ارزیابی شبکه ی کتابشناختی دانشگاه های علوم پزشکی کشور موسوم به کتابخانه الکترونیک سلامت (منتشر نشده). قابل دسترس از طریق پیوستهای همین صفحه.
 14. زوارقی، رسول (1388). مدیریت پیشینه های الکترونیکی (ERM) زیرساختی اساسی برای تحقق مدیریت دانش سازمانی. در مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهمکنش ها. به کوشش محمد حسن زاده، سید امید فاطمی، سید ابراهیم عمرانی. تهران: کتابدار: 377-403.
 15. زوارقی، رسول (1389). مرور، رویکردی نوین در بازیابی اطلاعات. کتاب ماه کلیات، سال سيزدهم، شماره 8 (پياپي 152)، مرداد 1389
 16. Zavaraqi, Rasool (2010). Author Co-Citation Analysis (ACA): a powerful tool for representing implicit knowledge of scholar knowledge workers. InProceedings of 6th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 11th COLLNET Meeting, October 19-22, Mysore, India: pp 871-883
 17. زوارقی، رسول؛ میر مرتضی موسوی؛ جلیل اثنی عشری؛ و سیاوش پورطهماسبی (1389). بررسی تطبیقی نگرش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مجموعه پردیس دانشگاه مازندران نسبت به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی. نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال چهل و چهارم، شماره 53، پاییز 1389: 171-199.
 18. اثنی عشری، جلیل؛ جلیل پورطهماسبی ؛مرتضی موسوی ؛ و رسول زوارقی (1389). بررسی رابطه بين ميزان استفاده اعضای هیات علمی از فناوريهای اطلاعاتی و ارتباطاتی با عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه تربیت معلم تهران. مجله علمی-پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی). سال دوم، شماره 5، بهار و تابستان 1389 : 217-236.
 19. Zavaraqi, Rasoul; Gholam-Reza Fadaei(2012). Scientometrics or science of science: quantitative, qualitative or mixed one. COLLNET JOURNAL OF SCIENTOMETRICS AND INFORMATION MANAGEMENT, December Issue.

32.زوارقی، رسول (1390). بررسی پارادایمیک علوم کتابداری و اطلاع رسانی. کتاب ماه کلیات، اسفند 1390، شماره 171: 76-87.

 1. زوارقی، رسول (1391). استخراج دانش نهان نظام علم و فناوری با بهره گیری از شیوه های علم‌سنجی. ویژه نامه علم سنجی مجله مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2. زوارقی، رسول؛ غلامرضا فدایی؛ و فاطمه فهیم نیا (1390). چشم اندازی بر مبانی نظری مصورسازی حوزه دانش. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، سال 45، شماره 57، پاییز 1390: 13-37.
 3. زوارقی رسول، سالکی ملکی محمدعلی، قاسمی خویی معصومه، سالکی ملکی فاطمه (1393). مکان یابی کتابخانه های عمومی با استفاده از تکنیک تاپسیس-فازی: بررسی موردی کتابخانه های عمومی شهر تبریز، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 20، 253-275.
 4. زوارقی، رسول (1393). تاراج علمی (Plagiarism) و تبعات منفی آن در اخلاقیات دانشگاهی. دوماهنامه دانشگاه تبریز (خرداد و تیر)، شماره 79: 49-47.
 5. زوارقی، رسول (1391). بررسی نقش و جایگاه کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ کارآفرینی. کتاب ماه کلیات. شماره 174، خرداد 1391: 99-101.
 6. زوارقی، رسول (1393).  نگاشتساختار فکری حوزۀ موضوعی ترمودینامیک بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه‌شده در وبگاه علوم مؤسسۀ تامسون رویترز. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 48 (1): 1-38.
 7. Zavaraqi Rasoul (2016). Mapping the Intellectual Structure of Knowledge Management Subject Area: A Co-citation Network Analysis, International Journal of Information Science and Management, 14 (1): 73-82.
 8. زوارقی، رسول (1396). تبیین ساختار فکری حوزۀ موضوعی علوم گیاهی بر اساس بروندادهای علمی ایرانیان در مجلات نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی.. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 24: 21-48.
 9. زوارقی، رسول؛ سالکی ملکی، محمدعلی؛ سالکی ملکی، فاطمه (1396). سنجش میزان آسیب پذیری ساختمانی کتابخانه های عمومی در مقابل خطر زمین‌لرزه با استفاده از روش یاگر: بررسی موردی کتابخانه‌های عمومی بافت مرکزی شهر تبریز. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی. 23: 321-334.
 10. حمدی پور، افشین؛ امی، معصومه؛ زوارقی، رسول؛ و هاشمی، تورج. (زیرچاپ). تحلیل استنادی و محتوایی مجله پژوهش های نوین روانشناختی از آغاز انتشار (1385) تا سال 1394. مجله پژوهش های نوین روانشناختی.
 11. زوارقی، رسول؛ عباس زاده، رقیه ( 1395). بررسی موانع فرهنگی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی: بررسی موردی کتابخانه های دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی تبریز. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 50 (3)
 12. زوارقی رسول، حمدی پور افشین، مرادی سمیرا، نعمتی شهروز، 1396/12/24، بررسی مقوله ارتباط در فرایند اطلاع‌یابی در فضای مجازی براساس نظریه تغییر بنیادین، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (4)، 55-74
 13. زوارقی رسول، حمدی پور افشین، قاسمی زاده فیروزه، 1397/03/01، بررسی و تحلیل انگیزه‌ها، میزان، و عوامل تأثیرگذار بر استفادۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شبکه‌های اجتماعی علمی در دانشگاه تبریز، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 10(2)، 27-53
 14. حمدی پور افشین، زوارقی رسول، 1397/05/06، تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (سیماپ) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز: کاربست نظریه رسانش نوآوری‌ها، کتابداری و اطلاع رسانی، 21(2)، 131-164
 15. حیدری غلامرضا، زوارقی رسول، مختارپور رضا، خاصه علی کبر، 1397/09/20، ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش"، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29، 39-60
 16. ملک محمدی سعید، زوارقی رسول، 1397/10/09، مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در مجموعه منابع الکترونیکی بر اساس مدل جونز، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4، 95-128
 17. مختارپور رضا، حیدری غلام رضا، زوارقی رسول، خاصه علی اکبر، 1397/12/27، ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 29، 43-62
 18. موسوی فاطمه، زارعی عاطفه، زوارقی رسول، اکبرپور شاهین، 1398/02/21، بررسی عناصر نشر نشریات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه دوآج در بهره گیری از مجوزهای کریتیوکامنز: رویکردی داده کاوانه، تصویر سلامت، 9، 259-272
 19. مرادی سمیرا، زوارقی رسول، حمدی پور افشین، 1398/03/01، بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریۀ تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 53، 1-1
 20. حمدی پور افشین، زوارقی رسول، مرادی سمیرا، 1398/03/15، آسیب‌شناسی چالش‌های توانمندسازی دانشی استادان علوم انسانی دانشگاه تبریز، مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 11، 129-150

53.حمدی پور افشین، امی معصومه، زوارقی رسول، 1398/04/25، تحلیل استنادی و محتوایی مجله پژوهش‏های نوین روانشناختی از آغاز انتشار (1385) تا سال 1394، پژوهش های نوین روانشناختی، 14، 107-129

 1. موسوی فاطمه، زارعی عاطفه، زوارقی رسول، اکبرپور شاهین، 1398/09/01، شناسایی و داده‌کاوی عناصر نشر در استفاده از مجوزهای کریتیو کامنز در نشریات دسترسی باز پایگاه دوآج برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، کتابداری و اطلاع رسانی، 22، 5-36
 2. مختارپور رضا، حیدری غلامرضا، زوارقی رسول، 1398/11/26، تحلیل ساختار فکری مدارک علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران (1970-2016): مطالعه هم‌استنادی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 35، 232-260
 3. جهانبان اسفهلان زهرا، حمدی پور افشین، زوارقی رسول، 1399/05/01، بررسی میزان رعایت استاندارد بین‌المللی ایزو 214 در چکیده فارسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های رشته‌های فنی - مهندسی دانشگاه تبریز، آموزش مهندسی ایران، 22، 85-105
 4. حیدری غلامرضا، زوارقی رسول، مختارپور رضا، 1399/07/10، ساختار نویسندگی و هم نویسندگی مطالعات علم اطلاعات و دانش شناسی ایران: وضعیت حضور و نفوذ در خارج از مرزها، کتابداری و اطلاع رسانی، 23، 62-90
 5. عطاپور هاشم، شیراوند زهرا، زوارقی رسول، 1399/08/05، مقایسه‌ی اثرگذاری اجتماعی مقالات مروری و اصیل پژوهشی نمایه‌شده در وب‌آو‌ساینس در رشته‌های روانشناسی، داروسازی، زیست‌شناسی و کشاورزی، تعامل انسان و اطلاعات، 5، 14-27
 6. زوارقی رسول، حمدی پور افشین، 1399/08/11، شناسایی قابلیت‌ها و شایستگی‌های علمی دانشگاه تبریز برمبنای ظرفیت‌های اجتماعی، شناختی و فکری آن، پژوهش نامه علم سنجی، 1-35
 7. حمدی پور افشین، زوارقی رسول، 1399/09/15، تحلیلی بر عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه‌های مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (مورد مطالعه دانشگاه تبریز)، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 6، 81-106
 8. پاشایی هاله، زوارقی رسول، حمدی پور افشین، نعمتی شهروز، 1399/11/11، عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 31، 44-56
 9. حمدی پور افشین، زوارقی رسول، ثبات حق اعظم، 1399/12/26، تحلیل الگوهای انتشاراتی حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی 50 کشور پیشرو در مقایسه با کل تولیدات علمی آنها در وبگاه علوم، پژوهش نامه علم سنجی، 1-27
 10. افشاری نسرین، زوارقی رسول، نجاری تراب، 1400/02/21، بررسی ارگونومی فعالیت‌های کاربران در بخش‌های اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی موردی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبریز، علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7، 175-198

64.زوارقی رسول، وثوق زاده فرشته، عطاپور هاشم، 1400/07/01، بررسی و ارزیابی کتاب‌های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت های مذهبی بر اساس رویکرد نشانه شناسی اتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی، 24، 111-137

65-زوارقی رسول، 1400/10/18، مطالعات دانش‌پژوهی به‌مثابه چتری برای پوشش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، مطالعات دانش پژوهی، 1، 1-2

66-ملک زاده محسن، زوارقی رسول، عطاپور هاشم، 1401/03/13، بررسی ساختار اداری هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی ایالات متحده امریکا به منظور ارایه الگویی برای کاربست در انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی ایران، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 28، 52-73

67-حمدی پور افشین، زوارقی رسول، محسنی مریم، 1401/05/24، بررسی میزان رعایت معیار‌های مرتبط با حفاظت از محمل‌های اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه‌‌های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم ‌پزشکی تبریز براساس استاندارد [E] 18925 ISO، کتابداری و اطلاع رسانی، 25، 5-33

68-زوارقی رسول، رازقی جعفر، 1401/08/30، رصد ساختار اجتماعی علوم مرتبط با زیست‌فناوری ایران با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی، علم سنجی کاسپین، 9، 8-24

69-زوارقی رسول، حمدی پور افشین، نیلگون مقدم هانیه، 1401/10/11، تحلیل مضامین تربیتی در شبکه ‏های اجتماعی تحت موبایل: مطالعه موردی کانال‏ های مرتبط با تربیت کودکان و نوجوانان در شبکه اجتماعی همراه تلگرام، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 56، 13-30

70-زوارقی رسول، قنبری خدیجه، عطاپور هاشم، 1402/01/02، بررسی سطح سواد داده‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و عوامل مؤثر بر آن، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 57، 1-14

71-حمدی پور افشین، زوارقی رسول، بنیادی اشرف، 1402/01/04، بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر یادگیری و نوآوری سازمانی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز، تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 57، 43-64

 

 

مقالات ارائه شده در همایش ها

 1. زوارقی، رسول. "مدیریت اطلاعات شخصی(PIM): گامی نوین در سازماندهی اطلاعات شخصی". ارائه شده در همایش راهکارها و رویکردهای نوین در سازماندهی اطلاعات. اسفند 85. تهران.انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی ایران کتابخانه ملی جمهوری اسلانی ایران
 2. زوارقی، رسول "سیستم زبان واحد پزشکی(UMLS): الگویی برای اصطلاحنامه ها در محیط الکترونیک". ارائه شده درهمایش ملی اصطلاحنامه ها و کاربرد آن در محیط الکترونیک. آبان 86. قم. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی
 3. زوارقی، رسول"چشم اندازی بر مدیریت دانش شخصی (PKM): راهبردها، ابزارها و مهارتها". ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ایران. 13-14 بهمن 86. تهران. مرکز همایش های بین‌المللی رازی. مؤسسه‌‌ی تحقیقات و آموزش مدیریت؛ مؤسسه‌ی اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی
 4. زوارقی، رسول"درگاه های یادگیری الکترونیکی". ارائه شده در اولین همایش ملی بهره وری در آموزش و پرورش. 12و 13 اسفند 1386. تبریز.  سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
 5. زوارقی، رسول"چشم اندازی بر درگاه های یادگیری الکترونیکی:مروری بر مفاهیم، نظریات و تجارب". ارائه شده در   همایش فن آوری آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات. 22و 23 فروردین 1387. اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 6. زوارقی، رسول"دانشگاه های نامرئی: چشم اندازی بر ارتباطات علمی غیررسمی در تولید دانش و نظام آموزش عالی". ارائه شده در اولین همایش بین المللی آموزش و یادگیری غیررسمی. 11و 12 اردیبهشت 1387. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 7. زوارقی، رسول؛ ابراهیمی کمال."دانشنامه های پویا بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی". ارائه شده دراولين همايش سراسري دانشنامه‌نويسي در ايران گذشته، حال و آينده. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. چهارم دی ماه سال 1387
 8. زوارقی، رسول " بررسی ظرفیت کتابخانه های عمومی در توسعه ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی کشور در راستای افزایش اعتماد به نفس ملی". ارائه شده در همایش ملی فرهنگ عمومي، اعتماد به نفس ملي و انقلاب اسلامي. شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی. يازدهم آذرماه 1387.
 9. زوارقی، رسول " مدیریت پیشینه های الکترونیکی(ای. آر. ام.) زیرساختی اساسی برای تحقق مدیریت دانش سازمانی". ارائه شده درهمایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهمکنش ها. پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. 26 فروردین 1388.
 10. زوارقی، رسول "مدیریت پیشینه های الکترونیکی (ای. آر. ام.) بستری برای تحقق دولت الکترونیک". ارائه شده در همایش ملی آرشیو برای همه.سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 16 و 17 اردیبهشت 1388.
 11. زوارقی، رسول. "کتابداری مبتنی بر شواهد: رویکردی خلاقانه جهت تصمیم سازی های بهینه در کتابخانه های عمومی". ارائه شده در همایش تخصصی خلاقیتو نوآوری در کتابخانه های عمومی. نهاد کتابخانه های عمومی سراسر کشور.  17 اسفند 1387.
 12. زوارقی، رسول؛ عباس پور، جواد (1388). شبکه های هم تألیفی:ابزاری قدرتمند در بازنمایی دانش نهان دانشکاران دانشگاهی. ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش ایران، 10 تا 11 بهمن 1388، تهران. مرکز همایش های بین‌المللی رازی. مؤسسه‌‌ی تحقیقات و آموزش مدیریت؛ مؤسسه‌ی اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی
 13. زوارقی، رسول (1389). بررسیحفاظت و نگهداری از اسناد و مدارک آرشیوی دیجیتال با رویکرد مدیریت ریسک. ارائه شده در دومین همایش ملی آرشیوی ایران. تهران. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. 15 و 16 اردیبهشت 1389. (اسلایدها از طریق پیوست در دسترس هستند).
 14. Zavaraqi, Rasool (2010). Author Co-Citation Analysis (ACA): a powerful tool for representing implicit knowledge of scholar knowledge workers. Presented In6th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 11th COLLNET Meeting, October 19-22, Mysore, India.

15..                Zavaraqi, R. (2011). Scientometrics or science of science: quantitative, qualitative or mixed one. Presented in 7the International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 12the COLLNET Meeting, September, 20-23, Istanbul, Turkey

 1. زوارقی، رسول؛ فدایی، غلامرضا (1390).چشم اندازی بر مبانی نظری مصور سازی حوزه دانش. ارائه شده در نخستین همایش ملی مبانی نظری و فلسفه علم کتابداری و اطلاع رسانی. 22 آبان 1390. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
 2. زوارقی، رسول؛ غلامرضا فدایی (1390). مصورسازی حوزه دانش ابزاری کارآمد در مدیریت پژوهش. دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری. 27 آذر 1390. تهران. پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری، و صنعت.
 3. Zavaraqi, Rasoul (2014). Visualizing intellectual structure ofKnowledge Management subject area: a knowledge domain visualization view. Presented in QQML 2014 International Conference, May, 27-30, Istanbul, Kadir Has University.
 4. زوارقی، رسول (1393). بررسی نقش و جایگاه فناوری های مبتنی بر اینترنت در تربیت (جامعه پذیرسازی) سیاسی شهروندان. ارائه شده در همایش ملی تربیت اسلامی و فضای مجازی(هشتمین همایش ملی همکاری های حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش). 27 و 28 اردیبهشت 1393. قم. مجتمع یاوران مهدی (عج).

 

 1. زوارقی رسول (1393). مشروطیت در آیینه فضای فکری دانشگاهی ایران. ارائه شده در همایش بین المللی از نهضت مشروطیت تا قیام 29 بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی،14/05/1393

 

 

 1. زوارقی رسول، اولین همایش ملی توسعه فرهنگ و سبک زندگی شهدا، سخنران، مقاله کامل، شهید و شهادت در آیینه نشر ایران، 1395/03/01، 1395/03/01

 

 

 1. حمدی پور افشین، زوارقی رسول، هاشمی نصرت آباد تورج، امی معصومه، همایش ملی نشریات علمی کشور، ارائه پوستر، مقاله کامل، تحلیل مشارکت اعضای هیأت تحریریه مجله "پژوهش‏های نوین روانشناختی" در نگارش مقالات بر اساس آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور، 1395/07/28، 1395/07/28

 

 

 1. زوارقی رسول، حمدی پور افشین، مرادی سمیرا، دومین همایش ملی کتاب و خواندن: رسانه و سلامت، سخنران، مقاله کامل، نظریه تغییر بنیادین چارچوبی کارآمد در تحلیل سبک ها و عادتهای خواندن در فضای مجازی، 1395/08/24، 1395/08/25

 

 

 1. زوارقی رسول، حمدی پور افشین، مرادی سمیرا، دومین همایش ملی کتاب و خواندن: رسانه و سلامت، ارائه پوستر، مقاله کامل، بررسی رفتار خواندن دانشجویان در محیط دیجیتالی: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، 1395/08/24، 1395/08/25

 

 

 1. زوارقی رسول، دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم: ارزشیابی کیفیت نظام های سنجش علم، فناوری و صنعت، سخنران، مقاله کامل، تحلیل ساختار اجتماعات علمی در حوزه های مختلف علمی ایران، 1395/11/06، 1395/11/07

 

 

 1. حمدی پور افشین، زوارقی رسول، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، سخنران، مقاله کامل، مطالعه بروندادهای حوزه ارزیابی کیفیت در آموزش عالی از پایگاه وب آو ساینس بین سالهای 1996-2017، 1396/02/06، 1396/02/07

 

 

 1. زوارقی رسول، حمدی پور افشین، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، سخنران، مقاله کامل، رصد حوزه موضوعی ارزیابی پژوهش در علوم انسانی، اجتماعی و هنر به عنوان یکی از مبانی ارزیابی کیفیت در آموزش عالی حوزه های علوم انسانی، 1396/02/06، 1396/02/07

 

 

 1. زوارقی رسول، دودمانی ملکی هانیه، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، سخنران، مقاله کامل، ارزیابی کیفیت استفاده از فضای مجازی در فضای دانشگاهی: بررسی موردی دانشجویان دانشگاه تبریز، 1396/02/06، 1396/2/7

 

 

 1. حمدی پور، افشین؛ زوارقی، رسول (1396). تحلیل علم سنجی تولیدات علمی حوزۀ گردشگری ورزشی و مصورسازی ساختار علمی آن در پایگاهWeb of Science در سالهای 1997-2017. اولین همایش ملی گردشگری ورزشی و کسب و کار.1396/12/10.
 • 30-Zavaraqi Rasoul, LIS education and practice during covid19 pandemic in developing countries, announcer, complete article, between tradition and modernity in librarianship education in Iran, 2021/09/23, 2021/09/23

31-زوارقی رسول، دومین کنفرانس ارزیابی علم: خط مشی های علم، فناوری و نوآوری اثربخش، سخنران، مقاله کامل، بررسی انعکاس موضوع تحریم در مطالعات علم و فناوری به‌عنوان یکی از موانع اساسی تحقق ارتباطات علمی جهانی، 1402/04/13، 1402/04/14

32-زوارقی، رسول (1402). مدیریت دانش اجتماعی راهکاری برای تحقق نوآوری های اجتماعی. ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش ایران. 26 و 27 دی .

33-زوارقی، رسول (1402). بررسی نقش و جایگاه کتابخانه های عمومی در تحقق کارآفرینی های مبتنی بر نوآوری های اجتماعی. ارائه شده در دومین همایش بین المللی کتابخانه های عمومی و کسب و کارهای کوچک. مشهد. 25 و 26 مهر 1402.

 

 مقالات ترجمه

 1. رادوان ورانا (2002) "چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم". ترجمه رسول زوارقینشریه علمی ترویجی فصلنامه کتاب. زمستان 1383.: 131-123.
 2. هاسل، سندرا هافس و میلر، اریکا تیکمن(2003)." وب سایت های کتابخانه های عمومی برای نوجوانان: برطرف کردن نیازهای نوجوانان پیوسته ی امروزی". ترجمه رسول زوارقی. مجله الکترونیکی اطلاع رسانی. شماره 4 دوره 2. 1383.http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol2/publiclibrary.htm
 3. براندت،دي. اسكات (2001). "مرجع ، مدل‌هاي ذهني و فن‌آوري آموزش". ترجمه رسول زوارقی. مجله الکترونیکی اطلاع رسانی. شماره اول دوره پنجم،1384. http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/zavaraqi_1.htm
 4. هوپ، چريتي بي. ، كاجيوارا،سندرا ؛ ليو، منگسونگ . " تأثير اينترنت: ارتقاي نقش كتابدار مرجع به آموزشگر". ترجمه رسول زوارقی. مجله الکترونیکی اطلاع رسانی . شماره اول دوره پنجم، 1384. http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol5/zavaraqi_2.htm

 

 کتاب:

زوارقی، رسول (1394). دکتر علی شکویی: مرد اخلاق و عمل علم اطلاعات و دانش شناسی ایران از نگاه دیگران. تهران: چاپار

زوارقی، رسول (1395). شهيد و شهادت در آيينه نشر ايران: کتابشناسي جامع شهيدپژوهي بر اساس کتب منتشره با موضوع شهيد و شهادت. تبریز: مائده

زوارقی، رسول (1396). ترسیم نقشه های علمی: اصول، فنون، و ابزارها. تهران: سمت

زوارقی، رسول؛ حمدی پور، افشین؛ عطاپور، افشین (1397). . هفتاد سال تولید علم در عرصه‌های داخلی و خارجی توسط محققان دانشگاه تبریز بر اساس داده‌های پایگاه‌های علمی معتبر، تالیف، انتشارات دانشگاه تبریز، 1397/06/28

 

 

پایان نامه ها

 1. شناسايي و تطبيق مجوزهاي حقوق مالکیت فکری كريتيوكامنز با مولفه هاي نشریات نمایه شده در پایگاه دوآج با استفاده از داده کاوی. رساله دکتری فاطمه موسوی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (استاد راهنمای دوم).
 2. 1397 ترسیم و تحلیل ساختار فکری و روند تکامل علم اطلاعات و دانش شناسی      رضا مختارپور    رساله دکتری  دانشگاه شهید چمران اهواز (استاد مشاور).
 3. استاد راهنمای پاین نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سازمان مدیریت صنعتی تحت عنوان "بررسی موانع فرهنگی استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه های تبریز و علوم پزشکی تبریز". دانشجو سرکار خانم رقیه عباس زاده. سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی
 4. 1397 بررسی تاثیر ساختار سازمانی(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بر یادگیری و نوآوری سازمانی کتابداران دانشگاه‌های دولتی شهر تبریز  اشرف بنیادی     پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 5. 1398 تحلیل الگوهای انتشاراتی حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی 50 کشور برتر دنیا در مقایسه با کل تولیدات علمی این کشورها در وبگاه علوم         اعظم ثبات حق  پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 6. 1398 بررسی تاثیر هویت سازمانی بر افزایش بهره‌وری کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با تاکید برنقش میانجی هوش اجتماعی   المیرا ذکی پور   پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 7. 1397 تحلیل انتشاراتی استنادی فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز از آغاز انتشار تا پایان سال 1396     خسرو کامران  پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 8. 1398 نیازسنجی بهره‌گیری از اینترنت اشیاء در کتابخانه‌های دانشگاه تبریز از دیدگاه مدیران و کتابداران رقیه سرداری          پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 9. 1396 مطالعه میزان رعایت استانداردهای بین‌المللی ایزو 214 و 7144 در تهیه چکیده‌های فارسی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌های فنی مهندسی دانشگاه تبریز در طول سال‌های1384-1394     زهرا جهانبان     پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 10. 1398 مقایسه اثرگذاری اجتماعی مقاله‌های مروری با مقاله های اصیل پژوهشی نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس در رشته‌های روان-شناسی، داروسازی، زیست‌شناسی و کشاورزی      زهرا شیراوند     پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 11. 1398 تبیین کاهش میزان رغبت به مطالعه و کتاب‌خوانی در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز بر اساس نظریه اهمال‌کاری تاکمن سروین زهتاب   پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 12. 1395 بررسی سبک ها و عادت های مطالعه دانشجویان دانشگاه تبریز در محیط دیجیتالی براساس نظریه تغییر بنیادین : مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز      سمیرا مرادی   پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 13. 1394 بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ی تربیت بدنی دانشگاه تبریز   سمیه غلامیان باروق       پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 14. 1395 بررسی نقش سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات کارکنان و مدیران بر پذیرش فناوری در کتابخانه‌های دانشگاهی(مطالعه موردی کتابخانه‌های دانشگاهی شهر ارومیه) سیروس محمدی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 15. 1395 بررسی عوامل موثر بر پذیرش وب‌سایت‌ ورزشی بر مبنای مدل پذیرش فن‌آوری TAM (مطالعه موردی: وب‌سایت ورزشی باشگاه تراکتورسازی تبریز)       صادق خوش‌خلق پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 16. 1396 بررسی و ارزیابی وضعیت موجود بخش کودکان و نوجوانان کتابخانههای عمومی استاناردبیل از دیدگاه مدیران کتابخانههای عمومی براساس الگوی جوزف وکلی    فاطمه زیادپورلگران       پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 17. 1397 بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای بخش نابینایان و کم بینایان کتابخانه عمومی مرکزی تبریز به منظور تعیین اولویت های خدمات کتابخانه ای  فاطمه قنبری      پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 18. 1395 بررسی کتاب های مصور کودک مرتبط با ائمه معصومین و شخصیت های مذهبی براساس رویکرد نشانه شناسی اجتماعی فرشته وثوق زاده پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 19. 1395 بررسی نگرش و میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از شبکه های اجتماعی علمی          فیروزه قاسمی‌زاده         پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 20. 1397 بررسی ساختار اداری هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور ایالات متحده آمریکا و ارائه الگویی بومی برای انجمن های کتابخانه های عمومی کشور ایران  محسن ملک زاده پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 21. 1396 بررسی حفاظت از محملهای اطلاعاتی غیرچاپی در کتابخانه های دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز براساس استاندارد[E] 18925 ISO مریم محسنی دستجردی   پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 22. 1395 تحلیل استنادی مجله پژوهش‌های نوین روانشناختی از آغاز انتشار (1385) تا سال 1394  معصومه امی          پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 23. 1397 تحلیل محتوایی کتاب های سانسور شده دوره پهلوی بر اساس اسناد منتشر شده از طرف سازمان امنیت و اطلاعات کشور( ساواک ) در سال 1357   معصومه قاسمی  پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 24. 1396 بررسی و ارزیابی میزان توجه به عناصر بازاریابی اینترنتی در طراحی وب‌سایت‌های دانشگاه های ایران با تاکید بر عناصر فراداده ای (متاتگ های عنوان، توصیف وکلیدواژه) و بررسی رابطه آن با رتبه وب سنجی دانشگاه ها          مینا محمودی     پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 25. 1397 تحلیل مضامین مرتبط با کتابخوانی در متون درسی شش پایه مقطع ابتدایی و ارزیابی دیدگاههای دانش آموزان از لحاظ تاثیر کتابهای درسی در ترغیب آنها به خواندن کتابهای غیر درسی       نازیلا اورج پور  پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)
 26. 1397 بررسی ارگونومی فعالیتهای کاربران در بخشهای اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز     نسرین افشاری    پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 27. 1396 بررسی رفتار اطلاع‌یابی و عوامل موثر بر آن در میان دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان: بررسی موردی دانش آموزان دختر دوره دوم تحصیلی شهر تبریز     هاله پاشائی       پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)
 28. 1397 تحلیل مضامین تربیتی در شبکه‌های اجتماعی تحت موبایل: مطالعه موردی کانال‌های مرتبط با تربیت کودکان و نوجوانان در شبکه اجتماعی همراه تلگرام هانیه نیلگون مقدم            پایان‌نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)

 

نقد کتاب

زوارقی، رسول (1389). نگاهی بر گزارش جهانی یونسکو (2005): به سوی جوامع دانایی محور: به سوی جوامع دانایی محور: گزارش جهانی یونسکو(1388). ترجمه علی حسین قاسمی و سیروس آزادی. تهران: سمت. چاپ شده در شماره 148 کتاب ماه کلیات (فروردین 1389)

زوارقی، رسول (1390). هویسمنز، فرانک؛ هیلبرینک، کارلین (2008). آینده کتابخانه عمومی در هلند: چشم انداز ده سال آینده. ترجمه امین زارع (1389). ویراستار حسن اشرفی ریزی. تهران: نهاد کتابخانه های عمومی کشور. چاپ شده در شماره 160 کتاب ماه کلیات (فروردین 1390)

زوارقی رسول. رهیافت‌های نظری برای فهم اطلاعات دیجیتال. فصلنامه نقد کتاب اطلاع‌رسانی و ارتباطات. ۱۳۹۷; ۴ (۱۵) :۲۷-۴۰. URL: http://icbr.faslnameh.org/article-۱-۴۲۳-fa.html

 

 

 

 طرح های پژوهشی.

زوارقی، رسول. طراحی درگاهی برای مجلات الکترونیک رایگان بر اساس نگرش و نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز . مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تبریز. به عنوان مجری طرح. 30/7/86 تا 5/6/87

افشین حمدی پور؛ زوارقی، رسول. عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (سیماپ) توسط اعضای هیات علمی بر اساس نظریه رسانش نوآوریها، 1396/01/15، 1397/07/15

زوارقی، رسول؛ حمدی پور، افشین. ترسیم نقشه‌های علمی دانشگاه تبریز بر اساس بروندادهای انتشاراتی این دانشگاه در مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی تامسون رویترز، 1394/07/04 ، 25/6/1397

زوارقی، رسول و همکاران (1398). آمایش سرزمینی کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی. 1398

 

 

 

 

 

 

  کارگاه ها و دوره ها (به عنوان مدرس)

 1. کارگاه آموزشی طراحی صفحات وب.دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی بهار 1384.
 2. کارگاه آموزشی فهرست نویسی برای کتابداران کتابخانه های عمومی شمال غرب(دوره پودمانی) . نهاد کتابخانه های عمومی کشور. تبریز، تابستان 86
 3. کارگاه آموزشی مقاله نویسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان. اسفند 1388.
 4. کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان. اسفند 1388.
 5. سرقت علمی (plagiarism) و راهکارها و راهبردهای پیشگیری از بروز آن. دانشگاه تبریز-کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد. 31/2/1393

 

6-کارگاه آموزشی ویژه مدیریت اطلاعات علمی-ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز، زمستان 1393

 

سخنرانیها و نشست های علمی

 1. کتابدرمانی و وب درمانی. ارائه شده در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز. بهمن 1387
 2. کتابدرمانی و وب درمانی. ارائه شده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. 19 اردیبهشت 1389 (اسلایدها از طریق پیوست در دسترس هستند).
 3. گزارش علمی شرکت در کنفرانس بین المللیCOLLNET 2011 استانبول. 20 مهر 1390. تهران: خانه فرهنگ فدک
 4. کودک، وب، و فضای مجازی. 20 مهر سال 1392. تبریز: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 5. معرفی رشته علم سنجی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز در سال 1393.
 6. دبیر نشست علمی سرقت علمی و تبعات فقهی، حقوقی و علمی آن. با حضور دکتر فیروز محمودی،حجه الاسلام و المسلمیندکتر میکائیل صفایی،  دکتر تراب نجاری. سالن اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز. چهارشنبه 9/7/1393
 7. دبیر نشست علمی فضای مجازی و جالشی به نام محتوا: بررسی محتوای ملی و بومی در فضای مجازی. با حضور دکتر آیاز عیسی­زاده، دکتر فیروز محمودی، و دکتر عزیز هدایتی خوشه­مهر. سالن اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز. پنجشنبه 10/7/1393
 8. دبیر نشست علمی بررسی نقش و جایگاه آذربایجان در پیشبرد علم و فناوری کشور. با حضور دکتر اسکندر فتحی­آذر، دکتر غلامرضا دهقان، و دکتر اسماعیل بابایی. در سالن اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز. جمعه 11/7/1393.
 9. دبیر نشست علمی آسیب­شناسی مطالعه و کتاب‌خوانی در آذربایجان. دکتر محمدحسین بیگلو،و دکتر رحیم بدری گرگری. سالن اهل قلم نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز. شنبه 12/7/1393

و سایر سخنرانی ها، نشست ها و کارگاه های علمی بزگرار شده از آن تاریخ به بعد

 

انجام کارهای داوری مجلات و همایش های تخصصی

 1. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی  نهاد کتابخانه های عمومی سراسر کشور
 2. ماهنامه ارتباط علمیپژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
 3. فصلنامه علوم و فن آوری اطلاعات پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
 4. فصلنامه کتاب سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 5. کتاب ماه کلیات
 6. مدیریت اطلاعات سلامت
 7. کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی
 8. International Research Journal of Library, Information and Archival Studies
 9. Member of The International Review Board, 2012 Informing Science + IT Education Conference (INSITE 2012), June 22-27 2012 , Monteral, Canada .
 10. Member of The International Review Board, 2013 Informing Science + IT Education Conference (INSITE 2013).
 11. IJISM: International Journal of Information Science and Management (Regional Information Center for Science and Technology).
 12. عضو کمیته داوران همایش ملی فرهنگ مطالعه در ایران. دانشگاه علامه طباطبایی. برگزار شده در تاریخ 28 آبان سال 1392.
 13. عضو کمیته داوران همایش ملی سنجش علم: ارزشیابی و آسیب شناسی (بروندادهای علمی)، دانشگاه اصفهان. برگزار شده در روزهای 31 اردیبهش و 1 خرداد 1393.

 

 

 سابقه ویراستاری

 1. ویراستاری شماره پاییز 1388 (پیاپی 58) مجله علمی پژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

 

دروس تدریس شده (به عنوان مدرس)

 1. مجموعه سازی 2.گروه کتابداری و اطلاع رسانی  موسسه اموزش عالی غیرانتفاعی نبی اکرم. نیمسال اول سال تحصیلی 85-86
 2. مرجع شناسی تخصصی. گروه کتابداری و اطلاع رسانیموسسه اموزش عالی غیرانتفاعی نبی اکرم. نیمسال اول سال تحصیلی 85-86
 3. کارورزی. گروه کتابداری و اطلاع رسانیدانشگاه تبریز.
 4. مجموعه سازی 2. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال دوم سال تحصیلی 85-86و 87-86
 5. آشنایی با مراکز مواد آموزشی. گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی دانشگاه تبریز. نیمسال دوم سال تحصیلی 85-86و 87-86
 6. مجموعه سازی 1. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال اول سال تحصیلی 86-87.
 7. کتابخانه و کتابداری. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال اول سال تحصیلی 86-87
 8. ساختمان و تجهیزاتکتابخانه. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال دوم سال تحصیلی 87-86
 9. سازماندهی منابع دیداری-شنیداری و الکترونیکی (دوره کارشناسی ارشد). گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. نیمسال اول سال تحصیلی 86-87.
 10. مبانی رایانه.گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال اول سال تحصیلی 87-88
 11. مبانی رایانه.گروه علوم تربیتی(تکنولوژی آموزشی ) دانشگاه تبریز. نیمسال اول سال تحصیلی 87-88.
 12. زبان تخصصی 1. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال دوم سال تحصیلی 89 -90
 13. زبان تخصصی 3. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال دوم سال تحصیلی 89 -90
 14. مبانی و روش های آموزش سواد اطلاعاتی. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال دوم سال تحصیلی 89 -90
 15. کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال اول 90-91
 16. زبان تخصصی 2. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال اول 90-91.
 17. زبان تخصصی 4. گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز. نیمسال اول 90-91.18. واژه پردازی (فارسی و لاتین). گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز. 
 18. آشنایی با علم سنجی.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 19. کتابخانه و توسعه پایدار.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 20. مدیریت نشریات ادواری.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 21. آشنایی با ویراستاری و نشر.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 22. آمار برای کتابداران.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 23. طراحی و مدیریت وب کتابخانه های و مراکز اطلاع رسانی.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 24. تحقیق مقدماتی در کتابداری و اطلاع رسانی.گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز. 
 25. آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی (کارشناسی ارشد).گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز. 
 26. روش های بازنمایی اطلاعات (کارشناسی ارشد).گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 27. روش تحقیق (کارشناسی ارشد).گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز.
 28. سمینار تحقیق

30 . ترسیم نقشه های علمی. دوره کارشناسی ارشد علم سنجی

 1. نقشه های علمی: دوره دکتری مدیریت اطلاعات و دانش
 2. آمار پیشرفته دوره دکتری مدیریت اطلاعات و دانش
 3. روش تحقیق پیشرفته دوره دکتری مدیریت اطلاعات و دانش

 

 

افتخارات

1-             کسب رتبه ی پژوهشگرجوان  برتر  دانشگاه تبریز در سال 86 در بین اساتید دانشگاه تبریز و دریافت لوح سپاس از ریاست محترم دانشگاه

2-دریافت لوح تقدیر از رئیس محترم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران به جهت اهتمام به کیفیت و تعالی در گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز

3-انتخاب به عنوان استاد نمونه استاد برجسته علم اطلاعات و دانش شناسی فعال در حوزه کتابخانه های عمومی از سوی فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهر تبریز

 4-انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی در گروه علمی فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی در سال 1393 و دریافت لوح تقدیر وزیر محترم علوم، یونسکو، و آیسسکو

 

 

 

Email: zavaraqi@tabrizu.ac.ir,  rs.zavaraqi@gmail.com

آدرس وب سایت:

http://sites.google.com/site/rzavaraqi/

http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?zavaragi