دکتر علی اکبری

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان