دکتر بهروز رسولی

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)